Shchepkin Mikhail Semenovich một tiểu sử tóm tắt về diễn viên nổi tiếng được trình bày trong bài viết này. Schepkin Mikhail Semenovich tiểu sử tóm tắt cho trẻ em Schepkin Mikhail Semenovich sinh ngày 18 tháng 11 năm 1788 (làng Krasnoe), trong gia đình của nông nô cá nhân Count G. S.